Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
 •  
 •  
 •  
A- A A+

Odpowiadamy na indywidualne potrzeby i oczekiwania naszych klientów tworząc ofertę szkoleniową i/lub doradczą. 

 

Skontaktuj się z nami już dzisiaj

 

I

NAZWA SZKOLENIA:

Szkolenie dla kadry kierowniczej - przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

GRUPA DOCELOWA USŁUGI:

Kadra menadżerska i właścicielska/współwłaścicielska oraz osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego w średnim przedsiębiorstwie, czyli osoby, które mają zarządzać transformacją cyfrową w przedsiębiorstwie. Osoby te powinny posiadać podstawowe kompetencje menadżerskie, chcieć poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie wdrażania i zarządzania transformacją cyfrową firmy.

LICZBA GODZIN USŁUGI:

40h

RAMOWY PROGRAM USŁUGI:

Ramowy program usługi Szkolenie obejmuje 40h dydaktycznych szkolenia (5 dni po 8h dydaktycznych)

1. Cyfryzacja w przedsiębiorstwie. Diagnoza i strategia cyfryzacji przedsiębiorstwa w perspektywie planu rozwoju kompetencji kadr. Przygotowanie planu rozwoju kompetencji kadr w oparciu o diagnozę i strategię cyfryzacji przedsiębiorstwa.
2. Narzędzia wykorzystywane w wirtualnym środowisku. Narzędzia do zarządzania wirtualnymi i rozproszonymi zespołami – charakterystyka. Praktyczne wykorzystanie narzędzi do zarządzania wirtualnymi i rozproszonymi zespołami.
3. Praca on-line zespołu pracowników. Metody doboru członków zespołu w ramach realizowania złożonych interdyscyplinarnych zespołów. Wyznaczanie celów dla zespołów interdyscyplinarnych.
4. Kontrola zespołu pracowników w środowisku cyfrowym. Monitorowanie pracy zespołów interdyscyplinarnych w oparciu o wyznaczone cele i posiadane dane. Angażowanie pracowników do aktywności w ramach tworzenia celów strategicznych firmy. Sposoby motywowania interdyscyplinarnych zespołów. Angażowanie w działania mające na celu wykorzystanie potencjału pracowników i wspieranie ich w nabywaniu nowych kompetencji zgodnie z zdefiniowanymi lukami kompetencyjnymi w organizacji.
5. Wprowadzanie zmian - Skuteczne komunikowanie zmiany.
6. Planowanie długoterminowe i krótkoterminowe efektów zmian.
7. Symulacja - postępowanie w sytuacjach rozwiązywania konfliktów w zespołach wirtualnych oraz chęci zmotywowania zespołu pracowników.
8. Zakończenie szkolenia – wnioski uczestników.

 

GŁÓWNY CEL USŁUGI:

Cel edukacyjny

Poprzez uczestnictwo i ukończenie szkolenia osoba zostanie przygotowana do:

- umiejętnego budowania zespołu w realiach gospodarki cyfrowej,

- umiejętnego zarządzania zespołem w realiach gospodarki cyfrowej,

- nabędzie kompetencje do efektywniejszego zarządzania.

 

Efekty uczenia się

Wiedza:

 • zna metody doboru członków zespołu w ramach założonych interdyscyplinarnych zespołów,
 • charakteryzuje pojęcie i etapy budowania strategii zarządzania w obliczu transformacji cyfrowej,
 • wie jak zachować ciągłość działania organizacji, wie jak zarządzać zespołami rozproszonymi,
 • wie jak angażować pracowników do aktywności w ramach tworzenia nowych celów,
 • wie jak motywować pracowników do zmian,
 • zna narzędzia do zarządzania rozproszonymi zespołami.

Umiejętności:

 • buduje strategie transformacji cyfrowej,
 • diagnozuje poziom dojrzałości do zmian w obliczu transformacji cyfrowej,
 • zarządza projektami wdrożeniowymi,
 • angażuje się w działania mające na celu wykorzystanie potencjału swoich pracowników, wspiera ich w nabywaniu nowych kompetencji i kwalifikacji, zgodnie z identyfikowanymi lukami kompetencyjnymi,
 • potrafi zdiagnozować luki kompetencyjne wśród swojego zespołu,
 • wyznacza realne i mierzalne cele dla firmy i zespołu,
 • potrafi egzekwować powierzone obowiązki, zadania,
 • przygotowuje plany rozwoju kompetencji kadr, które wynikają z diagnozy i strategii transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa,
 • wykorzystuje narzędzia do zarządzania wirtualnymi, hybrydowymi, jak również rozproszonymi zespołami,
 • skutecznie komunikuje zmiany i planowane efekty tych zmian.

Kompetencje społeczne:

 • zachowuje obiektywizm,
 • zachowuje postawę wzbudzającą zaufanie,
 • zarządza w sposób umożlwiający osiągnięcie założonych celów,
 • organizuje pracę, w zespołach rozproszonych z wykorzystaniem technologii,
 • przekonuje pracowników do własnego zdania,
 • komunikuje się w sposób jasny do zrozumienia,
 • uwzględnia lub uzasadnia brak akceptacji propozycji pracowników,
 • uwzględnia obowiązujące normy etyczne w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikacja nastąpi poprzez:

 • test pre i post - przed i po - celem zbadania przyrostu wiedzy,
 • weryfikacja nastąpi podczas zadań praktycznych wykonywanych podczas szkolenia,
 • okresowe podsumowania materiału uczestnika z trenerem.

 

II

NAZWA SZKOLENIA:

Marketing i sprzedaż w gospodarce cyfrowej

GRUPA DOCELOWA USŁUGI:

Szkolenie skierowane jest do kadry menadżerskiej i właścicieli/ współwłaścicieli oraz osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w mikro, małych i średnich firmach usługowych, handlowych i produkcyjnych, czyli osób, które mają zarządzać transformacją cyfrową w przedsiębiorstwie.

LICZBA GODZIN USŁUGI:

32h

RAMOWY PROGRAM USŁUGI:

 1. Wprowadzenie
 2. Nowoczesne narzędzia cyfrowe w budowaniu marketingu - przegląd, analiza, funkcjonalność
 3. Tworzymy komunikacje z w social media:  Odbiorca (stworzymy Personę), cel (określimy), wartości marki (określimy)
 4. Skuteczna komunikacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych
 5. Zasady działania marketing-automation
 6. Nowoczesny marketing cyfrowy: co to jest, jakie formy, jakie miejsca, o czym pamiętać, jak stworzyć strategię; real time marketing, mobile marketing, e-mail marketing, programmatic/RTB i inne
 7. Metody i narzędzia angażowania klientów w proces kreowania wartości
 8. Narzędzia marketingu internetowego
 9. Marketing i sprzedaż: Prospecting w mediach społecznościowych. Cyfrowa mowa ciała. Wskaźniki charakterystyczne dla sprzedaży w mediach społecznościowych.
 10. Inteligentne łańcuchy dostaw, narzędzia cyfrowe wspierające logistykę i dystrybucję.
 11. Relacja z Klientem.
 12. E-commerce - przykłady, zasady działania nowoczesnych narzędzi i rozwiązań cyfrowych.
 13. Strategia e-marketingu w firmie
 14. Wskaźniki i efekty działań marketingu internetowego
 15. Podsumowanie szkolenia
 16. Test wiedzy

GŁÓWNY CEL USŁUGI:

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do stosowania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w budowaniu marketingu mix oraz wskaźników efektywności. Podczas szkolenia zostaną przedstawione zasady i przykłady skutecznej komunikacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych i kampanii internetowych. Szkolenie przygotowuje do wykorzystania w sposób właściwy narzędzi marketingu internetowego oraz oceny strategii e-marketingu. Podczas szkolenia każdy uczestnik dopasowuje działania w oparciu o potrzeby klientów.

Efekty uczenia się

W wyniku opanowania treści programowych słuchacz nabędzie wiedzę i nauczy się:

 • Wymieniać przykłady stosowania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w budowaniu marketingu mix oraz wskaźniki efektywności.
 • Charakteryzować zasady i przykłady skutecznej komunikacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych i kampanii internetowych.
 • Charakteryzować zasady działania marketingautomation.
 • Charakteryzować pojęcia nowoczesnego marketingu cyfrowego (np. real time marketing, mobile marketing, e-mail marketing, programmatic/RTB i inne).
 • Identyfikować metody i narzędzia angażowania klientów w proces kreowania wartości i personalizacji produktów/ usług (np. konfiguratory produktów online).

W wyniku opanowania treści programowych słuchacz nabędzie umiejętności i nauczy się:

 • Identyfikować właściwe narzędzia marketingu internetowego do odpowiedniej sytuacji rynkowej i przyjętego modelu biznesowego.
 • Oceniać strategie e-marketingu w firmie.
 •  Poprawnie interpretować wskaźniki i oceniać efekty działań marketingu cyfrowego.

W wyniku opanowania treści programowych słuchacz nabędzie kompetencje społeczne i nauczy się:

 • Planować działania w oparciu o potrzeby klientów
 • Dostrzegać różnorodność potrzeb klientów 
 • Komunikować w sposób łatwy do zrozumienia
 • Przekonywać współpracowników i klientów do własnego zdania 
 • Proponować niestandardowe rozwiązania. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test wiedzy z obszaru marketingu cyfrowego. Analiza strategii e-marketingowej i propozycje udoskonalenia wraz z ich uzasadnieniem. Zajęcia prowadzone w ramach szkolenia będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie, pozwalające uczestnikom na ćwiczenie umiejętności.

 

III

NAZWA SZKOLENIA:

Kompetencje dla menadżerów - zarządzanie procesami biznesowymi oraz zarządzanie zmianą

GRUPA DOCELOWA USŁUGI:

Szkolenie przewidzenie jest dla osób zajmujących stanowiska kierownicze lub menadżerskie, które nadzorują i koordynują procesy w przedsiębiorstwie. Szkolenie przeznaczone również dla osób przewidzianych do pełnienia funkcji kierowniczej/menadżerskiej.

LICZBA GODZIN USŁUGI:

40h

RAMOWY PROGRAM USŁUGI:

Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych (przerwy wliczone w czas szkolenia)

Każdy dzień 8 godzin, szkolenie trwać będzie 5 dni

Moduł I adaptacyjne zarządzanie zmianą

 1. Etapy wprowadzania zmian (poziom indywidualny, zespołowy, organizacyjny)
 2. Postawy pracowników i liderów wobec zmian
 3. Modele i mechanizmy wprowadzania zmian
 4. Adaptacyjny model zarządzania zmianą
 5. Zarządzanie strategiczne podczas wprowadzania zmian

Moduł II. Psychologia zmiany w kontekście zarządzania organizacją

 1. Radzenie sobie z oporem wobec zmian
 2. Metody motywacji i budowania pozytywnego nastawienia do zmian
 3. Efektywne przystosowanie się do zmieniającego się otoczenia
 4. Istota zmiany perspektywy w procesie adaptacji do zmian

Moduł III.

 1. Identyfikacja procesów kluczowych
 2. Procesy biznesowe a projekty - definicje i różnice.
 3. Różne typy mierników.
 4. Uwarunkowania organizacyjne zarządzania procesami.

Moduł IV. Wdrażanie systemu zarządzania procesami biznesowymi

 1. Od czego zacząć wdrażanie systemu zarządzania procesami biznesowymi?
 2. Co zarządzanie procesami zmieni w naszej organizacji?
 3. Kluczowe role, uprawnienia i odpowiedzialności.
 4. Struktura organizacyjna a zarządzanie procesami - problemy i potencjalne konflikty.
 5. Jak zarządzać projektami w organizacji zarządzającej procesami?

 

GŁÓWNY CEL USŁUGI:

Cel edukacyjny

Podniesienie kompetencji menażerskich. Zarządzanie transformacją cyfrową to
zarządzanie zmianą w warunkach ogólnej niepewności i dynamicznie zmieniającego się
otoczenia biznesowego, dlatego kluczową umiejętnością menadżerów staje się umiejętność podejmowania nowych wyzwań i zadań oraz elastyczność i szybkość podejmowania decyzji.
Uczestnik poprzez poznanie technik zarządzania zmianą nabędzie kompetencje z grupy
zarządzania transformacją cyfrową w obszarze organizacji.

Efekty uczenia się

Poprzez udział w szkoleniu z zakresu zarządzania zmianą uczestnik nabędzie poniższe efekty uczenia się (w języku efektów uczenia się, zna wie, potrafi itp.):

Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu (zna/wie):

 • Charakteryzuje zasady i narzędzia zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie.
 • Jak pracownicy reagują na zmianę.
 • Identyfikuje znaczenie i rolę zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie.
 • Rozpoznaje główne przyczyny i niepowodzenia w zarządzaniu zmianą.
 • Zasady i etapy wprowadzenia transformacji.
 • Badanie zaangażowania pracowników w proces transformacji cyfrowej.
 • Jak badać potrzeby i oczekiwania pracowników.
 • Stwarzania warunków do zmiany.
 • Komunikować się w zespole.
 • Jak radzić sobie ze stresem.

Uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu (potrafi):

 • Ocenia i diagnozuje gotowość przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzenia zmian.
 • Inicjuje zmiany i jest liderem ich wprowadzania w przedsiębiorstwie.
 • Definiuje i wyjaśnia kierunki i skutki planowanych zmian zgodnie ze strategią transformacji cyfrowej.
 • Zarządza efektywnością procesu zmian, uwzględnia stronę kosztów i korzyści.
 • Identyfikuje źródła oporu wobec zmian i stosuje techniki ich ograniczania.
 • Komunikować się z pracownikami.
 • Rozwiązywać konflikty lub ich unikać.
 • Dostrzegać oczekiwania i potrzeby pracowników.
 • Badać zaangażowanie pracowników w proces transformacji cyfrowej.
 • Radzić sobie ze stresem.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

Obserwacja, egzamin końcowy, pre/post testy.

 

Dofinansowania

Szkolenia i doradztwo

Imprezy firmowe

 

mln zł
z PARP

 

mln zł
z WUP

 

tyś zł
z LGD

 

mln zł
z ZUS

 

tyś zł
z PUP

 

mln zł
z MCP

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png